چنانچه تمایل به صادرات دارید می توانید خدمات خود را دراین اتاق اعلام نمایید
  • 0بحث ها
  • 0پست ها
چنانچه تمایل به واردات خدمات یا محصولاتی هستید می توانید نیازتان را دراین اتاق مطرح کنید
  • 0بحث ها
  • 0پست ها