نمازی
از on 9 تیر, 1399
12 نظرات

به نام آنکه حیات راآفرید

یکی اززمینه هایی که باید برای مردم فراهم شود وجزء غذاست خواب به موقع است . اگر افراد قبل ازاینکه خسته بشوند به استقبال خستگی بروند وحدود 15 الی20 دقیقه آرام بخوابند کارایی شان 4-8ساعت باسلامتی کامل افزایش پیدا میکند وگرنه کاهش کارایی ایجاد میشود . افزایش کارایی فعالیتهای روزمره توسط خواب : به پشت بخوابید وزمانیکه ضربان قلبتان تنظیم شد دیگر استراحت کافی میباشد . خواب صحیح ازساعت 10شب تا4 صبح میباشد حال اگراینچنین شد وفردی که مشغول فعالیت میباشدهر4تا5ساعت هم بخوابد به نحوی که دربالا آمده ، این فرد 15 الی 16 ساعت کار ممتد و بدون بیماری داشته باشد . حال اگر غیرازاین باشد ممکن است فرد 15 الی16 ساعت کارممتد داشته باشد ولی دائمی نیست ضعیف ونحیف میشود وازپا درمیاید وبیمار میشود . خواب پیوسته 4 الی 6 ساعت است خواب ناپیوسته ساعت 11 الی 12 بخصوص ظهر، اوج گرمای تابشی است نه گرمای باز تابشی که بعدازظهربیشتراست فرم خوابیدن : بهتراست اول شب باشد وابتدا به طرف چپ وسپس به طرف راست خواب عمیق ومطلوب چه نوع خوابی است : خواب عمیق ومطلوب خوابی است که 3 الی5/3 ساعت پس از صرف غذا انجام شده باشد . بنابراین کسی که ساعت 10 بخوابد باید ساعت 6 الی 7شامش رامیل کرده باشد اکردیر شام خورد وخوابید خواب سنگین ندارد ، خواب اول ناآرام بخش است وساعت 6صبح که میخواهید بلند شوید خوابتان میگیرد چراکه آن موقع غذایتان هضم شده است ومیخواهید بخوابید. بنابراین شام اول شب است که خواب راعمیق ومطلوب میکند . شام آخر شب حجم خواب رازیاد میکند کیفیت خواب راکاهش میدهد . راز عمرطولانی : یکی از رازهای عمرطولانی:* 1-اول شب غذاخوردن 2-به موقع خوابیدن(سه الی سه ساعت ونیم بعداز میل غذا) 3-به موقع بیدار شدن (بین چهارتاشش ساعت خواب) 4-خواب ظهرانه مطلوب (اوج گرمای تابشی حدودا"یازده تادوازده ظهردرنیمه دوم سال ودوازده تایک درنیمه اول سال) اینگونه افراد تا لحظات عمرطولانیشان هم باهوش وبافراست هستند هم ازاطلاعات قدیمیشان استفاده میکنن. یکی ازعلتهای توسعه فراموشی برشی مقطعی وچه فراموشی آلزایمردرجامعه کنونی عدم بهره گیری درست ازخواب است. خواب از آیات الهی است که باید درست ازآن استفاده شود تاموجب حفظ سلامت بشود . این حفظ سلامت هم سلامت تن است وهم سلامت روان فرم خوابیدن : وقتی به پهلوی راست میخوابید معده گنجایش بیشتری پیدا میکندو غذا کاملا"درون معده جایگزین میشودچون انتهای معده به سمت راست است وغذا به سمت دهانه معده که وسط قفسه سینه ومایل به پهلوی چپ است برنمیگردد اگربه پهلوی چپ بخوابید غذابه سمت دهانه معده میل پیدامیکند وممکن است سوزش سر معده بروزپیدا کند یک مقداربه پهلوی راست خوابیدن موجب میشودکه غذا کاملا"درون معده قرارگیرد وبعدکه به پهلوی چپ خوابیدید موحب میشود که کبد روی معده قرارگیرد وحرارت کبد معده راگرم کرده وموحب هضم بهتر غذا می شود

پست شده در: سبک زندگی سالم
کلمات کلیدی: خواب خوب, خواب, خواب راحت