لوبیا سفید

  • دسته: حبوبات
IR.R1,520.00
لوبیا قرمز سالم - 900 گرمی

  • دسته: حبوبات
IR.R1,410.00
لوبیا چیتی سالم -900 گرمی

  • دسته: حبوبات
IR.R16,400.00
لپه پاک شده سالم - 900 گرمی

  • دسته: حبوبات
IR.R1,600.00
نخود پاک شده سالم - 900 گرمی

  • دسته: حبوبات
IR.R1,500.00
آش جو مخصوص