بسم الله الرحمن الرحیم

تجربیاتی که در اینجا برای شما نقل می شود، پیامهای مخاطبین مجموعه می باشد که برای ما نقل کردند :

1. استفاده از یاقوت و تسکین سردردهای مزمن :

2. عقیق ورفع گرفتگی زبان :

3. عقیق و باز شدن اشتها و افزایش تحمل و سعه صدر :

4. فیروزه و کاهش درد :

5. یاقوت زرد و دفع فقر و افزایش روزی :

6. فیروزه و تغییر رنگ ( سنگی که فداکارانه انرژی منفی را جذب می کند )

Last update on January 23, 1:35 pm by روزی پاک.
Be the first person to like this.