از: on فروردین 9, 2019
بسم الله الرحمن الرحیم زالوها کرمهای آبی خاکی هستند که دوزیست می باشندکه قلب ندارندودستگاه گردش خون آنان از رگهائی تشکیل شده که درسرتاسربدن وجود دارد وبا ضربان خود خون را به جریان می اندازد،دریک زالو هم اندام تناسلی نر وهم اندام تناسلی ماده وجود دارد. زالو وقتی به بدن طعمه می چسبد تمایل دارد رگی را که درآن دی اکسید کربن بیشتری وجود دارد انتخاب کند،در واقع زالو خون کثیف را می مکد واز آن تغذیه می کند.حدودا  630  نوع زالو با رنگهاو ویزگیهای مختلف  وجود دارد که فقط از زالوهای زیتونی تیره که دو...
49 views 0 likes