از: on 27 شهریور, 1397
بسم الله الرحمن الرحیم ✅ آب درياي شور: جلوس در آن جهت لسع (گزش) هوامّ (جانوران گزنده) و امراض بارده و استسقاء مفيد. ✅ ماء كبريتى (گوگردي): كه از معدن و زمين كبريتى برآيد، اغتسال بدان جهت امراض جلديه سوداويه رديه (پوستي سوداوي تباه‌كننده)، مانند جرب (بيماري پوستي همراه با خارش شبيه به اگزما) و قوبا (بيماري پوستي همراه با بثورات) و بهق (پيسي سياه) و تَقَشُّر جلد (افتادن پوست) و كچلى و سعفه (بيماري پوستي در سر و صورت و م‍ژه و پس سر همراه با زخم و چرك) و جراحات گزيده سباع (درندگان) و شُخوص (...
156 نظرات 0 دوست دارد