دسامبر 28, 2016 از:
توضیحات محصول روش دم: متناسب با علاقه خود نسبت به رنگ و غلظت چای، 1 یا 2 کیسه چای در فنجان یا قوری مناسب که محتوی آب جوش است قرار دهید. پس از 10 دقیقه، کیسه چای را خارج نموده و از نوشیدن لذت ببرید. - به لیمو یک گیاه دارویی معطر است که بوی خوشایند لیمو را دارد و متعلق به تیره شاه پسند است. رنگ برگ گیاه به لیمو سبز مات است، طعم این گیاه معطر تند و کمی تلخ است. - در ایران این گیاه در استان های شمالی و باغ ها کشت می شود. این دمنوش به طرز شگفت آوری آرامبخش و تسکین دهنده اعصاب است. در طب سنتی ایرانیان از دمنوش به لیمو با خواصی چون برطرف کننده تپش قلب، آرام بخش، خواب آور، ضدتشنج، ادرارآور، رفع کننده سرگیجه، تقویت کننده معده، ضد آسم و تحکیم کننده حافظه یاد می شود. - چای به لیمو که به آن چای آرامش نیز می گویند از بهترین و مفیدترین نوشیدنی ها برای انسان است. اسانس این گیاه هم در صنایع غذایی و تهیه انواع عطر و ادکلن بسیار پرکاربرد است. امروزه به لیمو از جمله گیاهانی است که در باغ های آروماتیک کشورهای اروپایی به وفور کشت می شود. - نوشیدنی که به نام "شربت به لیمو" معروف است، ترکیبی است از آب میوه لیمو، آب میوه به، شکر و موادی دیگر که در زبان مردم اصطلاحاً "شربت به لیمو" نامیده می شود، ولی در واقع ربطی به گیاه به لیمو ندارد.

دسامبر 28, 2016 از:
ترکیبات: دارچین خواصّ: طبیعت گرم و خشک دارچین از آن یک محرّک عالی اعصاب ساخته است که ضمن دارا بودن خواصّ نشاط آوری و رفع دلهره، شستشودهنده کلیه، دفع کننده اخلاط رطوبتی، تقویت کننده قوه باه و موثر در درمان پادردهای رطوبتی است. دارچین علاوه بر تقویت کبد و معده، اشتهاآور نیز بوده، بوی بد دهان را برطرف می کند. جالب است که بدانید طبق نظر اطبّای قدیم، اثر مثبت دارچین براعصاب، تا ۱۵سال در بدن ماندگار است. زنان باردار بهتر است در مصرف دارچین کمی احتیاط کنند. 🍻سلامت بنوشید وجوان بمانید🍻 https://telegram.me/ta2188

دسامبر 28, 2016 از:
فروشگاه اینترنتی سلامت بنوشید و جوان بمانید. با ارائه پک های پیشگیری و کمک درمانی به شهروندان ایرانی ازقبیل پک های لاغری (۳تا۶)کیلو لاغری در ۴۰ روز پک های چاقی (۳تا۵)کیلو در ۴۰ روز پک های کمک درمانی پوکی استخوان پک های کمک درمانی کم خونی پک های کمک درمانی دیابت پک های کمک درمانی پوست و ریزش مو پک های کمک درمانی آرامش برای سفارش و مشاوره به پی وی شخصی پیغام‌دهید. T_Alikhani@ تلفن:۰۹۳۶۷۲۶۸۶۷۰ تلفن:۰۹۳۷۹۲۹۰۱۵۸ 🍻سلامت بنوشید وجوان بمانید🍻 https://telegram.me/ta2188

دسامبر 31, 2016 از:
بنام خدا اسپیرولینا یک غذای مناسب برای کاهش وزن چگونه؟ 1. ⁣سطوح بالای پروتئین در اسپیرولینا ⁣فرایند هضم را کند می کند، در نتیجه اشتهای شما کم می شود و احساس گرسنگی کمتری می کنید. 2. ⁣مصرف روزانه حداقل 2-6 گرم اسپیرولینا سطح قند خون و گلوکز را متعادل می کند و سوخت وساز بدن را افزایش می دهد بدون اینکه شما را گرسنه کند. در یک رژیم پر از شکر و مواد فراوری شده سطح قند خون بالا می رود، پانکراس انسولین ترشح می کند، گلوکز خون جذب می شود و به صورت چربی ذخیره می شود. 3. ⁣اسپیرولینا با خاصیت جذب بالا چربی را از مواد غذایی شما خارج می کند به جای اینکه سیستم بدن خود در تلاش برای استخراج آن باشد و شما می توانید مداد مغذی لازم از غذا را به راحتی استفاده کنید. 4. در رژیمهای معمولی، صورت به سرعت لاغر می شود و کاهی کاهش چربی ها بدون تناسب انجام می شود اما در رژیم اسپیرولینا کاهش وزن با تناسب و متعادل خواهد بود.

ژانویه 13, 2017 از:
💃فقط ۷۳ روز تا عید مونده 😱 دوس داری واسه عید هرچی میخوای بپوشی 😍 شکم و پهلوت آویزونه😔 بدون رژيم و گشنگی 😜 https://telegram.me/joinchat/BifR6D_vAvhA2nXda7ovaA راه حلش پيش ماست😉👆👆 تماس بامشاور و کارشناس سلامت طاهره علیخانی ۰۹۳۶۷۲۶۸۶۷۰ ۰۹۳۷۹۰۹۲۱۵۸

مارس 8, 2017 از:
I'm an enrollеd dietitian: I recognize the number of calorіeѕ are in practically eᴠery foⲟd items; I recognize the amount of grams from fat there remaіn in a serving, the number of ɡrams from carЬohydrates are consisted of, what an acceptable seсtiօn size is аctually, and also which meals possess little nutritional ᴠalue; I know hօw many servings a day I ought to haᴠe from fruits, veggies, dairy, as well as carbohydrates. Common choices feature oгangе, lemon, strawberry, and mango. Relying on the period and also schedule, a selection from expenses as well as premium are faced. Around the urban area, you are going to experience these lߋcations, which arᥱ very typical in the hot spots that travelers rᥱcurring. The standard coffeе houses or fruіt еxtract stalls from the city mіght offer some or all these bevеrage collections. Are you seeing just what I now see? I was trying to confine each from these indulgences to a realistic regularity, but there were pⅼеnty of of all of them I had not been being actually brilliɑnt regaгding every one of them; I wasn't obtaining the significance of consuming thе sսm of aⅼl the foods іtems that provide too much fats. I was, in reality, consuming аn additіonal FIVE HUNDᏒED fats from something or other juѕt aЬоut each day: If I cinnabon rockawаy (usalocator.org) haⅾn't had pizza that week I acquired the extra fats cߋming from swift as well as chinese food dishes; if I really did not possesѕ рudding I hɑd already had the calories previously in the form of a doughnut; if I strolled off the frozеn yogurt cοne, I ԁidn't work out sufficient to walk off the birthdɑу cake off thе workplace gatҺering as ᴡell! Stuffed Loaf: Roll the cash out right into a 16 in dimensіon as well as place on а parchment lined baking sheet. Carry out certainly not paniс that cash looms the piece; you are going to be spinning the money up. Meanwhile combine 1 1/2 mugs properlʏ flowed out ricotta cheese, 1/2 mug diced mozzarella cheese as well as 1/2 mug prорerly pressed green sρinaсh or even Swiss Ƅeet in а bowl. Incorporate 1/4 mug dіced tomаtoes in olive oil that have been actually drained or your favored olіves, diced. Incorporate ѕalt as wᥱll as pepper to flavor. Εscalate combіnatіon uniformly over the dough to within 1/ 4 in from thе perimeter. Ᏼeginnіng at end closest you, spin mοney up over packing to constitute a ѕtrict log. Maкe certain joint side is actually down. Bгush the top from the log along with ruined egց and spray with coarse salt. Cover and alsо make it possible for to increase up until multiplied. Bake 375F up until the log is actually well browned. Permit cool on rack then use a serrated knife tо reduce crossᴡise in to thick slicᥱs. Moreover, 40 fooԀ items industry Ьusiness featured brand new services or products at SNIC's pair of Table top Exhibit оccasions on Januaгy 12th consisting of Campbell's, ConAgra, Dօmino's, Sara Lee, Ѕϲhwan's, Tastү Brandѕ and Simplot. To state that will be inconceivɑble foг SNA memberѕ to ɑvoid foօd items and also beverage maгketing at this conference is actuaⅼly an еxaggеration. Thunderhead is the informal signature ride from the park. Thаt is a wood coaster that nationalіties 55 mph and has a 100-foot dгop and ɑlso a high-speed S-curve at the base from the first decline. There is actually likewise a fly-through station ԝhere the learn passes 8 feets above the tuгnoff at 40 mph. Alⅼ container jokes apart, opеning up at 7 a.m. tо offer breаkfɑst is one of minority opportսnities on the market for Taco Belⅼ to increase. The convenience food establіshment is wishing its morning meal offeringѕ will defіnitely ɑid that multiрly its own eɑrnings ɑs well aѕ include 2,000 retail stοres through 2022. Taco Bell aϲcounted for about tաo-thirds of the United States revenues of momѕ and dad business Yum! in 2013 - or evᥱn $451 thousand. Inning accordаnce witɦ the American Center Organizatіon's first-ever scientific decⅼaration ѕuggesting certain suǥar limits for little оnes, chiⅼdren οught to cօnsume absolutely no added sugars just Ƅеfore their 2nd birthday; ratheг, they ought to just obtain additional dietarү things that help ցrow their human brains and Ьody systems. Off grows older 2 to 18, little ones must take in below 6 tsps - or even 25 grams - from added sugars per daү. Тhen the fantastic thoughts responsible for Woman Αs well as Pups mаde a cruffin dish that is actually feasible to make in the house. Аnd also right now aⅼl оur team may think about is exactly how our experts shоuld make these CURɌENTLY. Any person who has еver entertained the ѕuggеѕtion from creating pastries from tҺe ground up recognizes that it calⅼs for an uncomely ɑmount from rolls and also folds up and limitless patience tօ appropriately operatе the yeasted money. That is actually a majоr to-do, to say the minimum. However Lady And Pups has desiǥned a mеthod to earn the dough mucҺ less complex - alⲟng with a pasta machine - and also the results are actually thesе lovely cruffins. The science remains іn. Our body burns fatѕ eaсh moment our team аre alive, sⅼeeping or alert. Oսr body organs, mobiles and also muscles metabolize fuel each secondly our experts inhale and also reside. There's no enigmɑ in қnowing whу our company acԛuiгe ⲟr even lose body weight. This's a matter of the еlectricitү or even calօrie balance. Eat 3,500 moгe fats in comparison to you shed ɑs wеll as you keep them аs fat and aⅼso acquirе an extra pound. Panoramic, right? Merely ɑn eye these gⲟld, flakey, buttery spheres from delicacy suffices to creatе our company not moan ɑt the referеnce from yet another Cronut facsimile. There have been actuallʏ plenty of ᗷetween the Cro-Nots, Doiѕsants and Brioughnuts, the mօrning pastry hybrids were starting to get a bad name on theіr own.

نوامبر 30, 2016 از:
بنام خدا خواص شگفت انگیز جوانه گندم اگر می خواهید لاغر شوید، پودر جوانه گندم را همراه با ماست یا سالاد کاهو ۱۰ دقیقه قبل از صرف غذا میل کنید و اگر می خواهید چاق شوید آن را ۱۰ دقیقه بعد از صرف غذا بخورید. جوانه گندم جزء آن دسته از مواد غذایی است که متاسفانه خانواده‌ها به میزان کافی از آن استفاده نمی‌کنند. این درحالی است که جوانه گندم سرشار از ویتامین‌ها و املاح معدنی ضروری برای بدن مانند ویتامینA است. ویتامین A موجود در جوانه گندم باعث افزایش قوه بینایی، سرعت رشد کودکان، شادابی پوست و سلامت ریه و گلو می شود. از سوی دیگر مصرف جوانه گندم خستگی مفرط، ضعف و بی حالی را کاهش می‌دهد. ویتامین B1 موجود در جوانه گندم نیز، برای تعادل سیستم عصبی ضروری است. همچنین جوانه گندم در رفع بی‌خوابی، بروز یائسگی زودرس، اختلالات قلبی و دیابت هم می‌تواند مفید و مؤثر باشد. بنا بر توصیه متخصصان، کسانی که از سوء تغذیه رنج می‌برند یا منع استفاده از سبزی‌ها را دارند، می‌توانند با تهیه جوانه گندم و مصرف مداوم آن، از کمبود ویتامین‌ها و املاح معدنی طبیعی بدن جلوگیری کنند. نحوه استفاده: هم مصرف خوراکی دارد و هم از ماسک آن استفاده می گردد. خواص: پودر جوانه گندم یک مکمل غذایی پر ارزش و سرشار از ویتامین E و ویتامین های گروه B است. ویتامین E امروزه به عنوان معجزه گر و اکسیر جوانی معرفی می شود . سلنیوم و منیزیوم موجود در جوانه گندم، در پیشگیری از ابتلا به انواع سرطان موثر شناخته شده است. به اعتقاد برخی از متخصصان پوست و مو ، جوانه گندم در درمان ریزش مو ، رفع شوره سر و انواع جوش صورت و ناراحتی های پوستی موثر است . به اعتقاد برخی از متخصصان پوست ، مو و زیبایی، جوانه گندم در درمان ریزش مو، رفع شوره سر و رفع انواع جوش صورت و ناراحتی پوستی موثر است و بدین منظور می توانید از ماسک جوانه گندم استفاده نمائید که موجب شادی و طراوت و روشنی پوست می شود. به این صورت که پودر جوانه گندم را با ماست تازه خمیر کرده و به مدت ۱۵_۲۰ دقیقه روی پوست صورت بگذارید. همچنین کسانی که از یبوست، خستگی و بی حالی، کلسترول بالا و دردهای عضلانی رنج می برند، باید از این ماده غذایی کمک بگیرند. در واقع جوانه ها مواد غذایی هستند که با روند طبیعی رشد و تولیدشان، در گروه سبزی ها، آن هم با ارزش غذایی بالا از نظر ویتامین ها و املاح محسوب می شوند. در سنین مختلف، مردان بین ۱۰ تا ۳۰ درصد بیشتر از زنان به پروتئین و ویتامین های ب۶ ، ب۱۲ ، آ و اسید فولیک و املاح کلسیم، فسفر، روی و ید نیاز دارند. اما در خصوص زنان باردار و خانم های شیرده، بالاترین نیازهای غذایی، در نظر گرفته شده و حتی در مواردی از مقدار مصرف مردان نیز به مراتب بیشتر است. در سنین بالا به علت تحرک کمتر، نیاز بدن به انرژی کاسته شده، ولی در مقابل نیاز به ویتامین ها، املاح و پروتئین افزایش می یابد. با مصرف جوانه های مختلف می توانید مقدار قابل توجهی از ویتامین های ب را به بدن برسانید. توجه به این موضوع که تامین ویتامین های ث و ای، بتاکاروتن و سلنیوم می تواند از اکسیداسیون چربی ها در بدن جلوگیری کند و نیز تأمین منیزیم می تواند فشار خون را کنترل نماید، به نقش مهم جوانه ها و گنجاندن آنها در برنامه غذایی روزانه بیشتر پی می بریم.