الهه سبزاحتشام
by on September 27, 2018
116 views

بسم الله الرحمن الرحیم

ضد اضطراب
ضد تپش قلب
ضد استرس است
موجب کاهش سودای بدن

چنانچه بیش از حد مصرف شود
موجب مسمومیت کبدی میشود.

Posted in: Medicinal Plants