95 نظرات

بسم الله الرحمن الرحیم

علت تشکیل مرکزرشد:

1-افزایش اثربخشی و بهره وری(منابع مالی و انسانی)

*تقویت و ارتقای توانمندی های موجود(حمایت ازاجرای طرح های راهبردی درزمینه ی توسعه فناوری,ایجادبخش های تخصصی باتوجه به الویت های منطقه و مزیت های نسبی دانشگاه)

*بهبودفرایندومزیت های نسبی (استقرارنظام مکانیزی ارزشیابی,استقرارنظام هوشمند ارائه ی خدمات ,توسعه ی فضاهای استقرار موسسات)

*ایجادفضای یادگیرنده(برگزاری دوره های آموزشی-کاربردی,برگزاری سمینارها,همایش های علمی_اقتصادی)

2-افزایش رقابت پذیری اقتصادی

*توسعه ی تقاضامحوری درپذیرش طرح ها و ایده هاوتجاری سازی محصولات فناورانه(حمایت از استقرارتشکل های غیردولتی تعاونی باموضوع تجارت وبازرگانی,حمایت از ارائه ی دستاوردهای فناورانه درمجامع علمی و بین المللی)

*توسعه ی حمایت ازتحقیقات(حمایت از استقرار موسسات فناورزایشی  ازمراکزتحقیقاتی دانشگاه,حمایت از استقرار هسته های تحقیقاتی در پیش رشد,حمایت از پایان نامه های دانشجویی با ایده های مرتبط فناورانه)

*ارتقاء توان رقابتی صنایع(حمایت ازاستقرار واحدهای R&D  نوپای شرکت های خصوصی بزرگ,حمایت از کارآموزان کارآفرین)

3-فرهنگ سازی مشارکت و توسعه ی همکاری های فناورانه منطقه

*توسعه ی شبکه ها(حمایت ازایجادشبکه های همگن تخصصی نخبگان و...,حمایت ازایجادهمکاری میان رشته ای در بین ساکنین مرکزرشد مثل IT ,پزشکی,تجهیزات پزشکی

*توسعه ی روابط بین الملل(حضورفعال درمجامع علمی-اجتماعی و اقتصادی دراستان,توسعه ی همکاری هاباسایرمراکزرشدوپارک علم وفناوری استان,توسعه ی همکاری با سایرمراکزرشدکشورهای همسایه,توسعه ی همکاری های علمی وفنی نخبگان ایرانی داخل و خارج ازکشور)

تنوع بخشی منابع درآمدی

*توسعه ی همکاری های اقتصادی(توسعه ی ارائه خدمات با ارزش افزوده به مخاطبین,جذب حمایت از توسعه فناوری از بخش خصوصی,حمایت از اجرای طرح های تحقیقاتی-کاربردی دارای متقاضی توسط موسسات مستقر,فراهم نمودن امکان استفاده ازسایرمنابع مالی برای موسسات و شرکت ها)

اهداف کلان و اختصاصی(Goals )

هدف کلی 1:توسعهی اختیارات حوزه ی تحقیقات و فناوری بااخذمجوزذیصلاح ازجمله هیات امنا و بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی

اهداف اختصاصی :

*شناسایی و استفاده ازظرفیت های قانونی راکدمرتبط باچالش های حوزه تحقیقات وفناوری ومواردقابل تفویض

*تدوین آیین نامه ی پذیرش دانشجو برای دوره های آموزشی فناورانه در مرکزرشد

هدف کلی2:مهندسی ساختارتشکیلاتی مراکزرشدوکمک به رونق اقتصادمحلی ومنطقه ای مبتنی برفناوری

اهداف اختصاصی

*مستندسازی فرآیندهای اداری مراکزرشدباتوجه به اسنادبالادستی

*تدوین ساختارتشکیلاتی,شرح وظایف واختیارات هررده ی سازمانی درچارت تشکیلاتی پیشنهادی و شرایط احراز پست های کارشناسی تعیین شده درچارت تشکیلاتی مراکزرشد.

*تدوین واجرای حداقل2بسته ی آموزشی برای توانمندسازی کارشناسان مراکزرشدباتوجه به ساختارتشکیلاتی جدید بامشارکت فناوران شرکت های دانش بنیان مستقر در مراکزرشد

*بازنگری درساختار اداری مراکزرشد دانشگاه به منظور لحاظ نمودن برنامه ها و فعالیت های فناورانه دانشگاه

هدف کلی3:افزایش بهره وری ازظرفیت های درآمدساز و ارایه دهنده ی خدمات فناورانه مراکزرشد و جهت دهی و ارتقاء تحقیقات در راستای تولید علم وارتباط با صنعت و پاسخگویی به نیازهای جامعه و ایجاد کارآفرینی و حمایت از نوآوری وخلاقیت نیروهای محقق جوان

اهداف اختصاصی

*حمایت ازشرکت هایی که درمرحله پیش رشد قراردارند.

*ورودشرکت های واجدشرایط به مراکزرشدوعبورآن ها ازمرحله پیش رشد به رشد تارسیدن به مرحله دانش بنیان شدن شرکت.

*حمایت مالی ازشرکت ها برای توسعه فعالیت های روزانه خود

*حمایت ازشرکت ها برای بازاریابی جهت فروش تولیدات انبوه

حمایت از تولید داخلی ورفع نیازهای جامعه ازطریق بالابردن کیفیت تولیدات شرکت های دانش بنیان

هدف کلی4:ایجادفضای لازم جهت گسترش ورشدواحدهای کوچک ومتوسط دانش مدار وفناورفعال درزمینه ی تجهیزات پزشکی

هدف کلی5:بسترسازی جهت ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی درزمینه های تجهیزات پزشکی

هدف کلی6:تولید وتوسعه ی محصولات فرآیندهای فناوری

پست شده در: اطلاعیه ها