90 نظرات

بسم الله الرحمن الرحیم

·       بررسی و شناسایی افراد جهت عضویت در شورا

·       تشکیل جلسات متعدد در خصوص برنامه ریزی و سیاست گذاری

·       تهیه لگو مرکز و انجام فرآیند های ثبتی آن

·       تهیه ی سربرگ رنگی با توجه به ماهیت حمایت تجاری سازی مرکز و ایجاد فضاسازی

·       تهیه و تدوین سایت مرکز

·       تشکیل دبیرخانه و پیگیری برخورداری مرکز از اتوماسیون اداری و...

·       پیگیری جهت منابع مالی

·       تشکیل جلسات متعدد با پیمانکاران و کارشناسان در خصوص رفع مشکلات اجرایی و عمرانی و پیگیری ساخت دفاتر و کارگاه های جدید در مرکز

·       تشکیل جلسات متعدد جهت داوری طرح های واصله

·       تشکیل جلسات متعدد شورا جهت ارزیابی نهایی طرح ها(چهار جلسه ی شورا)

·       پیگیری و تشکیل جلسات متعدد جهت انعقاد تفاهم نامه با سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی

·       شرکت درکارگاه های متعدد آموزشی جهت فناوران و کارشناسان مرکز(بیش از5کارگاه)

·       تشکیل جلسات متعدد در خصوص راهنمایی صاحبان ایده و فناوران(تقریبا برای تمامی فناوران)

·       تشکیل جلسات متعدد با امورقراردادها در خصوص تدوین قراردادهاورفع نواقص ان ها(یک ماه)

·       همکاری با واحد هایی که طرف مقابل قرارداد بودند.

·       انجام پیگیری های لازم جهت خرید لوازم اداری

·       اختصاص دفتر و کارگاه برای برخی از فناوران

·       اخذمجوز برگزاری دوره های ناظرین فنی تولیدکنندگان در استان از وزارت بهداشت و برگزاری 2 دوره برای 128 نفردر طی سال 94

·       برگزاری 3 کارگاه تخصصی (آشنایی با حوزه ی تجهیزات پزشکی-فرایندتولیدتجهیزات پزشکی اخذمجوزها-شرکت های دانش بنیان-ثبت اختراع)

 

·       پیگیری جهت جذب اعتباربرای توسعه دفاتر و کارگاه های فناوری مرکز

پست شده در: اطلاعیه ها