93 نظرات

دوره ی پیش رشد:دوره ی شش تا نه ماهه است که در آن به افراد یا گروه های مستعدی که دارای ایده های نوآورانه هستندمشاوره و آموزش های لازم برای آشنایی با بازار,شناسایی گروه کاری,تثبیت ایده کاری و هویت حقوقی مستقل داده می شود.در این دوره,افراد و گروه های علاقمند به کارتیمی و تاسیس شرکت,می تواننددرقالب هسته های تحقیقاتی (بدون هویت رسمی و ثبت شرکت)بااستفاده ازخدمات وپشتیبانی مرکزرشدفناوری,فعالیت های اولیه خودرابرای ورود به بازار,ساماندهی نمایند.معیاراصلی پذیرش در دوره پیش رشد وجود ایده محوری مناسب باقابلیت تجاری سازی است.

دوره ی رشد
طول این دوره حداکثر سه سال است که طی آن,واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد به معیار های رش یافتگی دست یافته و سپس از مرکزرشد خارج می شوند.در طول این دوره شرکت ها می توانند ازخدمات مالی,شرکت در کارگاه ها,نمایشگاه ها و دوره های آموزشی,بهره مندی از تجهیزات و فضای فیزیکی مناسب استفاده نمایند.این شرکت ها می توانند پس از گذراندن موفقیت آمیز دوره رشد و دریافت مجوز تولید وارد بازار شوند.

واحدهای فناور
واحدهایی دارای هویت حقوقی مستقل ازمرکزرشد بوده که باتوجه به اساسنامه و یاسایر اسناد قانونی در زمینه پژوهش های کاربردی و توسعه ای,طراحی,مهندسی معکوس,انتقال فناوری ,ارائه خدمات تخصصی در جهت تجاری کردن نتایج تحقیقات فعالیت می نمایند.این واحدهاشامل شرکت های خصوصی,واحدهای تحقیق و توسعه صنایع,شرکت های بزرگ و یامراکزتحقیقاتی کاربردی وابسته به دانشگاه ها یادستگاه های اجرایی هستند.

هسته های فناور:
تیم های کاری متشکل از دو,سه و یا بیشتر دانش آموخته بازمینه  ی کاری مشخص که درصدد تشکیل موسسه حقوقی و ایجادحرفه در زمینه ی کاری خود می باشند.

پست شده در: اطلاعیه ها