77 views

بسم الله الرحمن الرحیم

بزرگترین شبکه مویرگی در بدن دقیقا بین دو کتف قرار دارد که هر چه سلول پیر و کثیف است در این شبکه تور مانند محبوس میشوند و سپس  به سمت کبد و طحال و ... میروند . که با حجامت این سلولهای کثیف بدن خارج میشوند.

 این سلولها در داخل این تور مویرگی محبوسند و در اینجا جمع میشوند . با بادکش کردن تمام گلبولها به سمت پوست کشیده میشوند و پلاسما هم همینطور . و با تیغ زدن اول پلاسما که سریعتر است خارج میگردد.

با خالی کردن لیوان اول تعدادی سودا و صفرا و دم خارج میشود و قبل از قراردادن لیوان دوم خون سالم برمیگردد و با قرار دادن لیوان دوم دوباره کثیفی ها وارد میگردد .

👈در خون حجامت ۶۰ تا ۷۰ درصد سلولها و مواد زائد خون است "رسوبات" و ۳۰ تا ۴۰ درصد پلاسما "صفرا" است . اما در خونگیری دقیقا برعکس این  است . در خون دادن پلاسمای بیشتر و مواد زائد کمتر.