94 views

بسم الله الرحمن الرحیم


در حالت عمومی سویق همان قاووت می باشد، مثل آرد نخودچی و قوتو کرمانی.
ولی در طب اسلامی سویق عبارت 📌از؛ تفت داده آرد برخی حبوبات، بدین صورت که مثلا آرد گندم را تفت می دهند و سبوس گندم را نیز جداگانه💥 تفت می دهند، بعد از الک کردن آنها را با هم مخلوط می کنند. (سویق گندم)امام صادق علیه السلام:
سویق گوشت می رویاند و استخوان را محکم می کند.
به کودکانتان در خردسالی سویق بدهید، چرا که گوشترا می رویاند و استخوان را محکم می سازد.

🌺-مفید برای خانم باردار.
🌺-بهترین جایگزین فولیک اسید و قرص آهن]
🌺سویق، صفرا را از تن، و بلغم را از معده، کاملا جدا می کند .

انواع سویق در طب اسلامی:
سویق گندم
سویق جو
سویق برنج
سویق عدس
سویق گاورس
سویق سیب
سویق سنجد
سویق کنار
سویق دانه انار
سویق کدوتنبل

خوب غذایی است سویق اگرگرسنه باشی تورانگه می داردواگرسیرباشی غذایت را هضم میکند

امام صادق علیه السلام

برای خانمی که از شدت خونریزی حیض به حالت مرگ رسیده بود، فرموند: سویق عدس به او بدهید، پس خورد و خونریزی قطع شد و عافیت یافت.
و به کسی که اسهال داشت فرمود: سویقی از برنج برگیرد و بخورد، و او اینکار را کرد و شکمش بسته شد.
برای خون دماغ سویق سیب بخورید.
اگر دوایی برای مسموم شدن باشد، بهتر از سویق سیب نیست.
برای عقرب و مارگزیدگی سویق سیب بدهید.